Vedtægter

VEDTÆGTER FOR CENTERRÅDENE
I Brønderslev KOMMUNE


§ 1. Oprettelse
:
Der kan oprettes centerråd ved de af kommunen oprettede aktivitetscentre samt ved kommunale plejecentre.


§ 1a. Formålet
:
Centerrådenes formål:
Centerrådet er et selvstændigt fungerende råd med følgende formål:

 •  Medvirke til at gøre aktivitetscentrene til et sted hvor mennesker trives og sammen skaber en indholdsrig hverdag.
 • Medvirke til at skabe et trygt og levende miljø med muligheder for udfoldelse af både krop og sjæl
 • Medvirke til at alle brugere sikres størst mulig medindflydelse og trivsel


§ 2. Centerrådenes opgaver
:
Centerrådenes opgaver er at:

 • Planlægge koordinere og uddelegere opgaver i forbindelses med aktiviteter i centrene.                                                                                                                                                                                                                                              
 • Dette sker i samarbejde med aktivitetsmedarbejderen.
 • Sikre at alle de svages interesser varetages, således at der planlægges aktiviteter dels på tværs, hvor alle kan deltage efter evne, og dels individuele aktiviteter tilrettelagt ud fra de enkelte gruppers behov/ønsker.
 • Samarbejde med frivillige og andre med naturlig tilknytning til centret (herunder medarbejdere fra centret)
 • Udarbejde forretningsorden
 • Være høringspart vedrørende budget for hele aktivitetsområdet i Brønderslev Kommune.


§ 3. Centerrådenes sammensætning
:
Centerrådene består af:

 • 5- 7 medlemmer valgt blandt borgere over 60 år (efterlønnere og folkepensionister)                                                                                                                                                                                                                                                         
 • og borgere der modtager pension (førtidspension).
 • De valgbare personer er stemmeberettigede


§ 4. Valg til centerrådene

 • Valg til centerråd finder sted i første halvdel af november måned, med tiltrædelse 1. januar.
 • Medlemmerne vælges for en 2 årig periode, således at der er henholdsvis 2-3 eller 3-4 på valg hvert år.
  Ved første valg vælges 2 eller 3 for en 1 årig periode, de øvrige vælges for 2 år.
 • Der vælges 2 suppleanter hvert år, for en 1 årig periode.
 • Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for en 1 årig periode
 • Valgene foregår ved direkte valg, og med skriftlig afstemning.

Alle valg til centerrådene finder sted i samme uge.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dags varsel ved opslag på centrene                                                                                                                                                                                                                                                                      
og ved offentliggørelse i lokalpressen.

 • Dagsorden skal indeholde: 

            1: valg af dirigent
            2: godkendelse af dagsorden
            3: valg af stemmetællere
            4: centerrådets beretning ved formanden
            5: kassererens beretning
            6: behandling af indkomne forslag
            7: valg af centerråd + suppleanter i henhold til vedtægterne
            8: valg af revisor og revisor suppleant
            9: eventuelt


§ 5. Økonomi

 • Centerrådet administrerer en særlig brugerkasse, der oprettes pr. 1 januar 2009.                                                                                                                                                                                                                                          
 • Brugerkassen tildeles et beløb fra aktivitetsområdets budget hvert år.

                Herudover kan brugerkassen opnå indtægter fra:
                -Puljemidler
                -Overskud fra arrangementer
                -Pengegaver skænket til centrets brugere

 • Et evt. beløb der opstår, hvis der et år ikke oprettes det maximale antal centerråd,                                                                                                                                                                                                                                                          
 • skal forblive på en konto til fælles aktiviteter for centerrådene.
 • Brugerkassens midler skal anvendes til formål, som centrets brugere har gavn og glæde af, og som ikke kan finansieres via det kommunale budget. 
 • Midlerne bruges fortrinsvis til borgere der bor på plejecentret(målgruppe 1) og til ældre i eget hjem med særlige behov(målgruppe 2)
 • Brugerkassens midler administreres af centerrådet.
 • Centerrådets revisor kan til enhver tid kræve at se regnskaber og kassebeholdning.
 • Brugerkassens beholdning skal føres og indsættes på bankkonto.
 • Der skal to til for at hæve på kontoen, formand og kasserer.


§ 6. Vedtægtsændringer

 • Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 • Ændringsforslag kan kun godkendes, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen.
 • Herefter skal alle centerråd godkende en evt. ændring. Dette behandles på et af de 2 årlige samarbejdsmøder (se under § 7).
 • Ændringer af vedtægter skal godkendes af Brønderslev Kommunes Socialudvalg.


§ 7. Samarbejde mellem de lokale centerråd
Centerrådene mødes 2 gange om året, med følgende faste punkter på dagsordenen:

 • Behandling af eventuelle forslag til vedtægtsændringer
 • Høring/drøftelse vedrørende budget for aktivitetsområdet

Lederen af aktivitetsområdet indkalder til disse møder.


§ 8. Ophør
Ved lukning af centre kan allerede eksisterende centerråd fortsætte som centerråd, såfremt kommunen eller centerrådet kan finde velegnede lokaler til formålet.
Der optages forhandling med kommunen om anvendelse af andre lokaler og evt. tilskud til leje af lokaler.
I tilfælde af ophør træffer centerrådet beslutning med hensyn til anvendelse af de værdier, centerrådet måtte eje,
idet der dog alene kan disponeres inden for de af § 1a. og § 2. omfattede områder/formål.

Godkendt i Ældreomsorgsudvalget d. 09.06.11.

 

 

Opdateret 1. december 2020