Valg

Valg til centerrådene

- Valg til centerråd finder sted i første halvdel af november måned, med tiltrædelse 1. januar.

- Medlemmerne vælges for en 2 årig periode, således at der er henholdsvis 2-3 eller 3-4 på valg hvert år.

Ved første valg vælges 2 eller 3 for en 1 årig periode, de øvrige vælges for 2 år.

- Der vælges 2 suppleanter hvert år, for en 1 årig periode.

- Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for en 1 årig periode

- Valgene foregår ved direkte valg, og med skriftlig afstemning.


Alle valg til centerrådene finder sted i samme uge.


Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dags varsel ved opslag på centrene og ved offentliggørelse i lokalpressen.

· Dagsorden skal indeholde:

1: valg af dirigent

2: godkendelse af dagsorden

3: valg af stemmetællere

4: centerrådets beretning ved formanden

5: kassererens beretning

6: behandling af indkomne forslag

7: valg af centerråd + suppleanter i henhold til vedtægterne

8: valg af revisor og revisorsuppleant

9: eventuelt

Opdateret 15. januar 2013