Forretningsorden

Forretningsorden for centerrådene i Brønderslev Kommune

 1. Centerrådet konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 1. Rådet er beslutningsdygtig, når mindst 3 (5) medlemmer er mødt. Afgørelser træffes med almindelig stemmeflertal. Der benyttes skriftlig afstemning, hvis et medlem ønsker det.

 1. Formanden forbereder møderne, udfærdiger dagsorden, som udsendes 8 dage før mødet, og er mødeleder. Hvis formanden ønsker det, kan denne udpege en mødeleder, som kan inddrages i forarbejdet til mødet.

 1. Formanden har bemyndigelse til at træffe mindre afgørelser på centerrådets vegne. Rådet orienteres på førstkommende møde.

 1. Næstformanden indgår i alle formandens funktioner, hvis denne får forfald.

 1. Kassereren forelægger regnskabet for centerrådskontoen på generalforsamlingen og varetager de praktiske gøremål omkring økonomi ved centerrådets arrangementer.

 1. Dagsorden skal indeholde alle konkrete punkter evt. med bilag. Ved mødets start kan yderligere punkter til beslutning kun optages, hvis alle er enige herom.


Faste punkter på dagsordenen:

- Bemærkninger til sidste referat

- Opfølgning af tidligere beslutninger

- Kommende aktiviteter

- Aktuel økonomisk status

- Fastsættelse af næste møde

 1. Medlemmerne skal meddele formanden punkter til dagsorden 14 dage før mødet.

 1. Referat føres som et beslutningsreferat. Efter hvert punkt enes man om, hvad der skal stå i referatet. Medlemmer har ret til at få særstandpunkter ført til protokols.

Referater offentliggøres snarest.

 1. Suppleanter indkaldes til møderne, og har fuld taleret, men kan ikke deltage i eventuelle afstemninger.

 1. Denne forretningsorden kan ændres på et af de to årlige samarbejdsmøder, hvor alle centerråd er samlet. Ændringsforslag skal være på den udsendte dagorden.

Opdateret 15. januar 2013